Pages that link to Synthesis and E/Z Configuration Determination of Novel Derivatives of 3-Aryl-2-(benzothiazol-2'-ylthio) Acrylonitrile, 3-(Benzothiazol-2'-ylthio)-4-(furan-2''-yl)-3-buten-2-one and 2- (1- (Furan-2''-yl)-3'-oxobut-1''-en-2-ylthio)-3-phenylquinazolin-4(3H)-