History of Nephrology and Kidney Transplantation in Egypt

Citation:
Barsoum, R. S., "History of Nephrology and Kidney Transplantation in Egypt", HISTORY OF NEPHROLOGY AND KIDNEY TRANSPLANTATION IN ARAB WORLD, Mansoura, Mansoura University Press, 2017.