Publications

Export 1 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W [X] Y Z   [Show ALL]
X
和漢医薬学雑誌= Journal of traditional medicines 20 (5), 201-207, 2003-10-20, Xiong, Xin, Zhai Suodi, Yao Zhongqiang, Tazawa Takako, Zhao Huai-qing, Li Yan, Meselhy Meselhy Ragab, Nakamura Norio, Akao Teruaki, and Hattori Masao , Prog. Neurobiol, Volume 56, p.211-235, (1998) Abstract
n/a