ترجمة كتاب: مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقا

Citation:
, ترجمة كتاب: مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقا, , القاهرة, المركز القومي للترجمة, 2015.

Sharlene Nagy Hesse-Biber and Patricia Lina Leavy, Feminist Research Practice: A Primer (Sage Publications, 2007): http://books.google.com.eg/books/about/Feminist_research_practice.html?id=SemzAAAAIAAJ&redir_esc=y

Translated into Arabic by Hala Kamal: forthcoming

  • mdkhl_l_lbhth_lnswy.jpg
Tourism